ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1 Definities
1.1 cado-online.nl: gevestigd te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 11063944 handelend onder de naam cado-online.nl.
1.2 website: de website van cado-online.nl, te raadplegen via www.cado-online.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met cado-online.nl en/of zich geregistreerd heeft op de website.
1.4 overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen cado-online.nl en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van cado-online.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor cado-online.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door cado-online.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Prijzen en informatie
3.1 De Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zij n in Euro’s, inclusief BTW en exclusief de verzend- bezorgkosten.
3.2 Indien er verzend- of bezorgkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
cado-online.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van cado-online.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 cado-online.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van cado-online.nl en het voldoen aan de daarbij door cado-online.nl gestelde voorwaarden.
4.2 Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt cado-online.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft cado-online.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5 Uitvoering Overeenkomst
5.1 Zodra de bestelling door cado-online.nl is ontvangen, stuurt cado-online.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2 cado-online.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
5.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1-5 werkdagen, tenzij er een leverafspraak wordt gemaakt door cado-online.nl of klant. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van cado-online.nl.
5.4 Indien cado-online.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5 cado-online.nl raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

6 Herroepingsrecht/retour
6.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met cado-online.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
6.2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. De eerder gemaakte kosten van verzending van het product naar klant worden door cado-online.nl niet geretourneerd.
6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product bekijken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.5 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door dit per mail of telefonisch aan cado-online.nl kenbaar te laten maken.
cado-online.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden.
In de bevestiging van retournering zal cado-online.nl per mail verdere instructies geven.
6.6 Het door de klant betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald, zonder de betaalde verzendkosten, nadat het geretourneerde product door cado-online.nl in goede staat is ontvangen.
6.7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door cado-online.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

7 Betaling
7.1 Klant dient betalingen aan cado-online.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.
cado-online.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8 Garantie en conformiteit
8.1 cado-online.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt cado-online.nl daarvan in kennis te stellen.
8.3 Indien cado-online.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het product aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

9 Klachtenprocedure
9.1 Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van cado-online.nl, dan kan hij bij cado-online.nl telefonisch of per e-mail een klacht indienen.
9.2 cado-online.nl geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal cado-online.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.
niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

10 Persoonsgegevens
10.1 cado-online.nl verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

11 Slotbepalingen
11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.


cado-online.nl
info@cado-online.nl
06 55817459
06 47779891
KvK: 11063944
BTW: NL001913572B81(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Roestig Hout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel